Ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na OSN

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 •  

  Szanowni Państwo,

  Celem niniejszej ankiety jest pozyskanie danych o gospodarstwach rolnych oraz stosowanych praktykach rolniczych na obszarach szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Skierowana jest ona zatem do prowadzących działalność rolniczą na OSN.

   

  Poniższa ankieta nie pełni funkcji kontrolnych w stosunku do prowadzących działalność rolniczą, a pozyskane w wyniku jej wypełnienia informacje zostaną zagregowane do jednostek obszarowych (OSN, gminy, województwa) i wykorzystane będą do opracowania raportu dla Komisji Europejskiej  z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, w latach 2012 - 2015.

  Odpowiedzi Państwa, a w szczególności Państwa uwagi zostaną również wykorzystane przy tworzeniu Programu działań na potrzeby kolejnego cyklu i wspieraniu rolników przy realizacji jego wymogów.

  Reprezentatywność danych na potrzeby raportu uwarunkowana jest pozyskaniem około 5000 sztuk prawidłowo wypełnionych  ankiet w całym kraju, dlatego też bardzo liczymy na życzliwość i pomoc w zrealizowaniu tego niełatwego przedsięwzięcia, poprzez rzetelne wypełnienie niniejszego formularza.

   

  Chcąc choć częściowo zrekompensować Państwu poświęcony czas i wysiłek związany z wypełnieniem ankiety, respondenci, którzy poprawnie ją wypełnią i spotkają się z ankieterem  będą mieli możliwość wygrania jednej z trzech nagród o łącznej wartości 2000 zł.

   

  Regulamin konkursu oraz szersze informacje o realizowanym projekcie znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl.

    

   

  Organizator badań ankietowych

  MGGP S.A.
  działający w imieniu
  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie


 • 2 strona

 • Część 1 - Pytania ogólne
 • 1. Czy Pan(i) wie, że gospodaruje na OSN? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3 strona

 • 2. Czy zna Pan(i) wymagania obowiązujące prowadzącego działalność rolniczą na OSN? *

 • 4 strona

 • 3. Czy od maja 2012 r. brał(a) Pan(i) udział w szkoleniu(ach) związanych tematycznie z dyrektywą azotanową lub działaniami mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi
 • 5 strona

 • 4. Jakie problemy związane z gospodarowaniem na obszarze OSN napotkał Pan(i) w swojej działalności i jakie były ich przyczyny?


  Odpowiedź na pytanie nie jest wymagana.
 • 6 strona

 • Część 2 - Pytania ogólne o gospodarstwo
 • 5. Województwo *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku województw wybierz to, na którym znajduje się największa część gospodarstwa.

 • 7 strona

 • 6. Gmina - dolnośląskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 8 strona

 • 7. Gmina - kujawsko - pomorskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 9 strona

 • 8. Gmina - lubelskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 10 strona

 • 9. Gmina - lubuskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 11 strona

 • 10. Gmina - łódzkie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 12 strona

 • 11. Gmina - mazowieckie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 13 strona

 • 12. Gmina - podlaskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 14 strona

 • 13. Gmina - pomorskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 15 strona

 • 14. Gmina - warmińsko - mazurskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 16 strona

 • 15. Gmina - wielkopolskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 17 strona

 • 16. Gmina - zachodniopomorskie *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
  W przypadku gospodarowania na obszarze kilku gmin wybierz tę, na której znajduje się największa część gospodarstwa.
 • 18 strona

 • 17. Czy gospodarstwo leży w całości na terenie OSN? *

  Gospodarstwo obejmuje grunty, których respondent jest właścicielem i grunty dzierżawione, będące w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym.


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

 • 19 strona

 • 18. Proszę podać powierzchnię gospodarstwa *

  Powierzchnia gospodarstwa jest to sumaryczna powierzchnia gruntów, których respondent jest właścicielem, gruntów dzierżawionych, będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym.


  Proszę podać liczbę [ha].

  q
 • 19. Proszę podać procentowy udział w powierzchni gospodarstwa poszczególnych kategorii gruntów: *


  Proszę podać liczbę [%]. Każdej odpowiedzi można przyporządkować od 0 do 100%, suma wszystkich odpowiedzi musi się równać 100.
  Pozostało: 100 punktów
 • 20. Jakie gleby przeważają w gospodarstwie? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20 strona

 • 21. Czy w gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 21 strona

 • Część 3 - Pytania o uprawy rolnicze i ogrodnicze
 • 22. Procent powierzchni nawadnianych użytków rolnych (grunty orne, plantacje wieloletnie, trwałe łąki i pastwiska) w gospodarstwie *


  Proszę podać liczbę [%].
  q
 • 23. Procent użytków rolnych stanowiących tereny podmokłe i tereny z płytko zalegającymi wodami gruntowymi w gospodarstwie

  Tereny z płytko zalegającymi wodami gruntowymi to takie, gdzie głębokość zalegania wód jest mniejsza niż 1,2 m

  Odpowiedź na pytanie nie jest wymagana. Proszę podać liczbę [%].

  q
 • 24. Jakie są uprawy w gospodarstwie? *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 22 strona

 • 25. Jaki jest udział procentowy powierzchni poszczególnych upraw w powierzchni gruntów ornych? *


  Proszę podać liczbę [%]. Każdej odpowiedzi można przyporządkować od 1 do 100%, suma wszystkich odpowiedzi musi się równać 100.  

  Nie dotyczy przydomowych ogródków i sadów.
  Pozostało: 100 punktów
 • 23 strona

 • Część 3.1 - Płodozmiany w gospodarstwie
 • 26. Czy w gospodarstwie stosuje się płodozmian? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 24 strona

 • 27. Rodzaj płodozmianu *  Proszę podać tylko jeden najczęściej stosowany płodozmian.
 • 25 strona

 • 28. Udział powierzchni gruntów ornych objętych płodozmianem *


  Proszę podać liczbę [%]. Minimalna wartość to 0, a maksymalna 100.
  q
 • 29. Proszę wybrać gatunki roślin w najczęściej stosowanym płodozmianie *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 26 strona

 • 30. Proszę podać następstwo roślin w płodozmianie (zmianowanie) *


  Proszę ułożyć rośliny w rankingu przesuwając każdą z roślin na odpowiednie miejsce w rankingu.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
  • j 10.
  • j 11.
  • j 12.
  • j 13.
  • j 14.
  • j 15.
  • j 16.
  • j 17.
  • j 18.
  • j 19.
  • j 20.
  • j 21.
  • j 22.
  • j 23.
 • 27 strona

 • Część 3.2 - Poplony (międzyplony) w gospodarstwie
 • 31. Czy w gospodarstwie uprawia się poplony? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 28 strona

 • 32. Procentowa wielkość obszaru gruntów ornych na którym uprawia się poplony *


  Proszę podać liczbę  [%]. Minimalna wartość to 0, a maksymalna 100.
  q
 • 33. Proszę podać rodzaj poplonu *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 34. Przeznaczenie poplonu *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 29 strona

 • Część 4 - Pytania o hodowlę
 • 35. Czy w gospodarstwie prowadzi się hodowlę lub chów? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 30 strona

 • 36. Pogłowie zwierząt w gospodarstwie


  Proszę podać liczby sztuk zwierząt według stanu na koniec 2015 r. oraz zaznaczyć właściwy system utrzymania i korzystanie z pastwiska.
  Utrzymanie zwierząt - głęboka ściółka Utrzymanie zwierząt - płytka ściółka (ściółkowo w przypadku drobiu) Utrzymanie zwierząt - bezściółkowo (klatkowo w przypadku drobiu) Korzystanie z pastwiska (wolnego wybiegu w przypadku drobiu)
  Ogiery, klacze, wałachy
  Źrebaki powyżej 2 lat
  Źrebaki od 1 roku do 2 lat
  Źrebaki od 1/2 do 1 roku
  Źrebięta do 1/2 roku
  Buhaje
  Krowy
  Jałówki cielne
  Jałówki powyżej 1 roku
  Jałówki od 1/2 do 1 roku
  Cielęta do 1/2 roku
  Knury
  Maciory
  Warchlaki od 2 do 4 m-cy
  Prosięta do 2 m-cy
  Tuczniki
  Owce powyżej 1 i 1/2 roku
  Tryki powyżej 1 i 1/2 roku
  Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca
  Jarlaki tryczki
  Jarlaki maciory
  Kury, kaczki
  Kurki kogutki do 18 tyg
  Gęsi
  Indyki
  Inne1 (jakie?)
  Inne2 (jakie?)
  Inne3 (jakie?)
  Inne4 (jakie?)
  Inne5 (jakie?)
 • 31 strona

 • Część 5 - Pytania o przechowywanie nawozów naturalnych
 • 37. Czy w gospodarstwie znajduje się płyta obornikowa lub inne miejsce przechowywania obornika (specjalnie przygotowane w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do gruntu)? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 32 strona

 • 38. Powierzchnia płyty lub innego miejsca przechowywania obornika (specjalnie przygotowanego w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do gruntu) *


  Proszę podać liczbę [m2].
  q
 • 39. Rok wykonania płyty lub innego miejsca przechowywania obornika (specjalnie przygotowanego w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do gruntu) *


  Proszę podać liczbę.
  q
 • 40. Czy płyta lub inne miejsce przechowywania obornika (specjalnie przygotowane w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych zabezpieczających przed przedostawaniem się odcieków do wód lub do gruntu) zlokalizowane są w odległości większej niż 20 m od studni, linii brzegu cieków i zbiorników wodnych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 41. Objętość składowanego obornika *


  Proszę podać liczbę [m3].
  q
 • 33 strona

 • 42. Czy obornik jest składowany bezpośrednio na gruncie? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 34 strona

 • 43. Ile tygodni składowana jest pryzma obornika na gruncie? *


  Proszę podać liczbę
  q
 • 44. Czy lokalizacja pryzmy oraz data złożenia obornika w danym roku zaznaczana jest na mapie lub szkicu działki? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 45. Czy pryzma lokalizowana jest na terenie płaskim, niepiaszczystym i niepodmokłym? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 46. Czy pryzma zlokalizowana jest w odległości większej niż 20 m od linii brzegu cieków i zbiorników wodnych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 35 strona

 • 47. Czy w gospodarstwie znajduje się zbiornik na gnojówkę? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 36 strona

 • 48. Pojemność zbiornika *


  Proszę podać liczbę [m3].
  q
 • 49. Rok wykonania zbiornika *


  Proszę podać liczbę.
  q
 • 50. Czy zbiornik zlokalizowany jest w odległości większej niż 20 m od studni, linii brzegu cieków i zbiorników wodnych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 37 strona

 • 51. Czy w gospodarstwie znajduje się zbiornik na gnojowicę? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 38 strona

 • 52. Pojemność zbiornika *


  Proszę podać liczbę [m3].
  q
 • 53. Rok wykonania zbiornika *


  Proszę podać liczbę.
  q
 • 54. Czy zbiornik zlokalizowany jest w odległości większej niż 20 m od od studni, linii brzegu cieków i zbiorników wodnych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 39 strona

 • 55. Czy i jak przechowuje się kiszonki? *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 40 strona

 • 56. Czy miejsce przechowywania kiszonek znajduje się w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 41 strona

 • Część 6 - Pytania o nawożenie
 • 57. Czy w gospodarstwie stosuje się nawozy azotowe? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 42 strona

 • 58. Jakie nawozy naturalne stosuje się w gospodarstwie? *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 • 43 strona

 • 59. Proszę podać roczną dawkę azotu (N) z nawozów naturalnych w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych (średnio z różnych upraw) stosowaną w gospodarstwie *


  Proszę podać liczbę za 2015 r. [kg/rok/ha ur].
  q
 • 44 strona

 • 60. Jakie nawozy organiczne lub środki do użyźniania gleby stosuje się w gospodarstwie? *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 45 strona

 • 61. Jakie nawozy azotowe mineralne stosuje się w gospodarstwie i jaka była wielkość ich wykorzystania w 2015 r. *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. Proszę podać liczbę w tonach [t/rok].
 • 46 strona

 • 62. Czy dzieli się roczne dawki nawozów azotowych (naturalnych, organicznych i mineralnych) pod poszczególne uprawy na części polowe w okresie wegetacji? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 47 strona

 • 63. Proszę zaznaczyć uprawy i przypisać liczbę nawożeń (wartość za rok 2015) *


  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. Proszę podać liczbę.
 • 48 strona

 • 64. Terminy nawożenia - nawozy azotowe (naturalne, organiczne i mineralne) stosowane w 2015 r.


  Proszę we właściwe pola (można wypełnić kilka pól) wpisać datę od - do podając dzień i miesiąc roku w formacie dd.mm.

   


  od (dd.mm) do (dd.mm)
  nawozy naturalne stałe         - grunty orne
  nawozy naturalne stałe            - łąki trwałe
  nawozy naturalne stałe            - pastwiska trwałe
  nawozy naturalne płynne      - grunty orne
  nawozy naturalne płynne         - łąki trwałe
  nawozy naturalne płynne         - pastwiska trwałe
  nawozy organiczne                - grunty orne
  nawozy azotowe mineralne   - grunty orne
  nawozy azotowe mineralne      - uprawy wieloletnie
  nawozy azotowe mineralne      - łąki trwałe
  nawozy azotowe mineralne      - pastwiska trwałe
 • 65. Czy stosowano się do wymogów Programu działań w zakresie maksymalnych dawek nawożenia azotem? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 66. Proszę podać bilans azotu w 2015 r. na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie (na podstawie bilansu składników dla gospodarstwa)

  Pytanie skierowane jest w szczególności do prowadzących działalność rolniczą na obszarze powyżej 100 ha ur na OSN.

  Proszę podać liczbę [kg/rok/ha ur].

  q
 • 49 strona

 • 67. Czy w gospodarstwie znajdują się grunty na działkach o dużym nachyleniu (większym niż 10%)? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 50 strona

 • 68. Czy przy nawożeniu uwzględniono ogólne zasady stosowania nawozów, rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych oraz ścieków na terenie o dużym nachyleniu? *

  dot. w szczególności: zakazu rolniczego wykorzystania ścieków; zakazu stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej

  Można udzielić jednej odpowiedzi.

 • 69. Czy w przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% zabiegi uprawowe wykonywano w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku odkładając skibę w górę stoku? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

 • 51 strona

 • 70. Czy stosowano nawozy lub komunalne osady ściekowe na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 71. Czy stosowano komunalne osady ściekowe na obszarach, szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych lub na gruntach o dużej przepuszczalności? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

 • 72. Czy w gospodarstwie znajdują się użytki rolne w odległości mniejszej niż 50 m od brzegów cieków i zbiorników wodnych (w tym jezior)? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 52 strona

 • 73. Czy stosowano nawożenie na gruntach w pobliżu cieków lub zbiorników wodnych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

 • 74. Czy stosowano komunalne osady ściekowe w odległości mniejszej niż 50 m od brzegu jezior i cieków? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 75. Czy stosowano nawożenie w odległości mniejszej niż 20 m od brzegów cieków i jezior? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 53 strona

 • 76. Czy stosowano się do wymogów dotyczących zachowania przy nawożeniu minimalnych odległości od brzegów cieków, jezior i rowów (5, 10, 20 m w zależności od rodzaju nawozu, wielkości jeziora, szerokości rowów)? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 54 strona

 • 77. Czy prowadzi się w gospodarstwie dokumentację zbywania (umowy na zbyt ewentualnych nadwyżek) nawozów naturalnych? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 78. Czy w gospodarstwie jest prowadzona dokumentacja zabiegów agrotechnicznych, zawierająca informacje dotyczące terminów i dawek nawożenia pod poszczególne uprawy, plonowania? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 79. Czy jest opracowywany bilans azotu i plan nawożenia? *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 55 strona

 • Część 7 - Pytania dodatkowe
 • 80. Jakie wymagania uważa Pan(i) za najbardziej uciążliwe (trudne do spełnienia) na OSN?


  Odpowiedź na pytanie nie jest wymagana.
 • 81. Proszę wpisać krótkie uzasadnienie na czym polegają trudności.


  Odpowiedź na pytanie nie jest wymagana.
 • 82. Jakie działania spoza Programu działań dla OSN Pan(i) podjął(ęła)?


  Odpowiedź na pytanie nie jest wymagana.
 • 56 strona

 • 83. Jakie były koszty działań dodatkowych?


  Odpowiedź na pytanie nie jest wymagana. Proszę podać liczbę [zł].
 • 57 strona

 • 84. Dane teleadresowe respondenta


  Prosimy o podanie przynajmniej numeru telefonu dla umożliwienia ewentualnego kontaktu z respondentem.

  Respondenci chcący uczestniczyć w konkursie zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia pól: "Imię i nazwisko/ Nazwa przedsiębiorstwa" oraz "Adres (ulica i numer domu, miejscowość)".
 • 85. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MGGP S.A., z siedzibą przy ul Kaczkowskiego 6, kod pocztowy 33-100 w Tarnów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). *


  Można udzielić jednej odpowiedzi.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...